Меню
Количка
Този уеб сайт използва ограничен брой бисквитки ("cookies") за улесняване на сърфирането. 
Продължавайки да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с нашата Политика за поверителност

Гаранционни условия

Тук са описани общите условия за удовлетворяване на рекламации и други претенции възникнали през гаранционният срок на стоките, доставени от ДЕСИЖЪН ООД за краткост наричано ДОСТАВЧИК.  

Рекламация е всеки възникнал дефект или отклонение от работоспособността на една стока спрямо посочените характеристики от фирмата производител. За краткост рекламациите възникнали през гаранционният срок ще се наричат само рекламации. Тези условия касаят само хардуерни (т.е. физически) стоки (изделия, устройства и др.) и свързаните с тях услуги и/или дейности. 
 
1. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

 • Гаранционният срок е този срок през който Доставчикът гарантира изправността на стоката и отстранява всички възникнали дефекти за своя сметка. 
 • Гаранционният срок е посочен в гаранционната карта, придружаващ всяка една стока. 
 • Гаранционният срок започва да тече от датата на поръчката. За стока, доставена по куриер, гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения в еднодневен срок. Гаранционната карта се запазва от купувача до изтичане на гаранционния срок и се представят заедно със стоката обект на рекламация. 
 • Гаранционният срок не тече за времето на отстраняване на възникналата рекламация.

 
2. РЕКЛАМАЦИИ, ОТГОВОРНОСТИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 • Рекламация се признава при пълно изпълнение на гаранционните условия и срок. 
 • Признатата рекламация се удовлетворява чрез извършването на ремонт или замяна на стоките с идентични за сметка на Доставчика. 
 • В случай на рекламация на стока, устройство или негов модул (за което се налага замяната), което е недоставимо (преустановено производство) рекламацията се удовлетворява с решение в следният ред:
 • Изпълняват се предписанията на фирмата производител, ако има такива. 
  • Обектът на рекламация се заменя със съпоставим друг модел и/или от друг производител. 
  • Доставчикът оценява обекта на рекламация по текуща ценова листа или пазарната му цена и извършва замяна с друга стока, Клиента доплаща разликата. 
  • Доставчикът оценява обекта на рекламация по текуща ценова листа или пазарната му цена и възстановява сумата на Клиента. 
  • Доставчикът не носи отговорност за загуба на информация, пропуснати ползи и/или косвени щети на Клиента или други страни в следствие на възникнала рекламация. 
 • Клиентът доставя оборудването, обект на рекламация, до офиса или посочената сервизна база за своя сметка, ако не е договорено друго. При транспортиране трябва да се извършат всички механични укрепвания, предвидени за съответната стока в неговото описание. Най-лесно това се постига с оригиналната опаковка.
 • В случай на рекламация Доставчикът не осигурява оборотно оборудване, ако не е договорено друго.
 • Срокът за остраняване на гаранционни рекламации е не повече от 30 календарни дни.

 
3.  УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО НЕ СЕ УДОВЛЕТВОРЯВА РЕКЛАМАЦИЯТА

 • Гаранционното обслужване се осъществявя само при наличието на попълнени валидни гаранционни документи.
 • Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
 • Увреждания върху стоките в следствие на механични интервенции - удари, счупвания, намокряния и др.  
 • Неспазване на правилата за транспорт, съхранение и инсталация. 
 • Повреда, причинена от природни бедствия - гръмотевични бури, пожари, наводнения, земетресения и др. 
 • Повреда, причинена от насекоми, гризачи или домашни любимци.
 • Повреда,  причинена от злоумишлени действия.
 • Разкъсан или повреден гаранционен стикер поставен от Доставчика или производителя. 
 • Доставчикът не носи отговорност за съхранението на информация на Купувача, както и за нейното възстановяване, в случаите на нейната загуба, вследствие на гаранционен ремонт или замяна на изделието. Доставчикът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на загуба на данни или вследствие невъзможността на Купувача да използва изделието.


4.  ПРАВА НА КУПУВАЧА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 116. Продавачът, който отговаря за несъответствието на потребителската стока, има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.

Чл. 117. (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея. Изпълнението на поетите от търговеца задължения по търговската гаранция не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма или на друг траен носител, който е достъпен за него.

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:
1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;
2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.
(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.
(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.